Beleidsverklaring Asbipro Group

Het beleid van Asbipro Group profileert zich als een groen bedrijf en is er op gericht om kwaliteits-, arbo- en milieuzorg op een zeer hoog peil te brengen en structureel te blijven werken aan permanente verbetering. Daartoe heeft Asbipro Group het kwaliteit en VGWM zorgsystemen voor al haar bedrijfs-onderdelen opgesteld. Voor ieder van ons gelden de volgende uitgangspunten:

  • Wij voldoen tenminste aan alle geldende wettelijke voorschriften op het gebied van kwaliteits-, arbo- en milieuzorg;
  • Wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium bij alle activiteiten de aspecten kwaliteits-, arbo- en milieuzorg;
  • Wij creëren een werkomgeving waarin wij een ieder gelijkwaardig behandelen en waarbij veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor een ieder en risico’s voor het milieu zoveel mogelijk worden voorkomen;
  • Wij informeren opdrachtgevers over kwaliteits-, arbo- en milieu-aspecten van de te leveren pro-ducten of diensten;
  • Wij geven voorrang aan het terugdringen van Kwaliteits-, Arbo-, en Milieurisico’s;
  • Wij onderhouden over kwaliteits-, arbo- en milieuzorg een open communicatie op alle niveaus met al onze stakeholders, zowel intern als extern;
  • Wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever met betrekking tot specificaties, prijs en levertijd van producten of diensten;
  • Wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een vergelijk met de opdrachtgever wordt gestreefd;
  • Getracht zal worden het ontstaan van ongevallen te voorkomen. De preventieve activiteiten behelzen o.a. de opleiding en instructie van alle medewerk(st)ers, het onderhouden en keuren van machines en gereedschappen, het registreren en bespreken van gevaren, gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en ongevallen.
  • Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van kwaliteits-, arbo- en milieuzorg.

De zorg voor kwaliteit, arbo en milieu begint bij ieder van ons. Dus iedereen is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van zijn/haar taak, waarbij de zorg voor het milieu en een hoge kwaliteit gewaarborgd blijven.

De directie initieert de punten zoals hierboven omschreven en zal dit ondersteunen onder meer via voorlichting, opleiding, corrigeren en door goed voorbeeldgedrag te vertonen.

Namens de directie van de Asbipro Group,
G.J. de Koning
1 mei 2017

set_2_nw